උදාර ශ්‍රී ලංකා දැක්ම

மிகச்சிறந்த இலங்கையின் தூரநோக்கு.

Udara Sri Lanka Vision 

"සියළු පුරවැසියන් බලගැන්වීම තුළින් වඩා හොඳ ශ්‍රී ලංකාවක්"

"அனைத்து குடிமக்களுக்கும் அதிகாரம் கொடுக்கும் ஒரு அரசாங்கத்தின் ஊடாக சிறந்த இலங்கை"

“A better Sri Lankan through a government that empowers all citizens”.

Better Sri Lanka Mission

උදාර ශ්‍රී ලංකා මෙහෙවර ප්‍රකාශය

உதார ஸ்ரீ லங்காவின் கீழ்கண்ட அறிக்கை

Udara Sri Lanka will create a politically independent yet sustainable society; where, every Sri Lankan is treated fairly and not be subjected to discrimination based on age, disability, gender identity, race, religion, language or belief, and sexual orientation.

 • දේශපාලකයන් මත හෝ නිළධාරීන් මත යැපීමේ මානසිකත්වයකින් තොර, පුරවැසියෙකුගේ ස්වාධිපත්‍යය සහ අයිතිවාසිකම් තීරුම් ගත් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම

 • ජනවර්ගය, කුලය, ආගම, ආබාධ සහිත බව, රැකියාව හෝ තනතුර, වයස, සමාජ ආර්ථික මට්ටම, ඇදහිලි හා විශ්වාස, ලිංගික අනන්‍යතාවය සහ ආකර්ෂණය වැනි පුද්ගලික කරුණු මත කිසිම උපදින්නට සිටින හෝ උපන් දරුවෙක්. හෝ වැඩිහිටියෙක් වෙනස්කොට නොසැළකෙන සමාජයක් ඇති කිරීම.

 • පක්ෂය තුළ සහ පාක්ෂික කටයුතු වලින් පරිබාහිර සියළුම රාජකාරි කටයුතු වලදී ප්‍රජාතන්තර්වාදයෙන් ඔබ්බට ගිය අන්තරකරණ ප්‍රතිපත්ති රාමුවක සිටිමින් කටයුතු කිරීම

 • සාධාරණ, ගුණධර්ම හා ආකල්ප වලින් පොහොසත්, සමස්ත මානව වර්ගයාට සාධාරණව සහ යුක්ති සහගතව සළකන, සියළුම පුරවැසියන්ට සහ පරිසරයට වග වෙන්නාවූ රජයක් ගොඩනැඟීම

 • එකී ගුණයන් ආරක්ෂා කරන්නට බැඳී සිටින දේශපාලන සංස්කෘතියක් සහ රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීම.

அரசியல் சார்ந்த சுதந்திரமான நிலையான சமூகம் ஒன்றை "உதார ஸ்ரீ லங்கா"வாகிய நாம் உருவாக்குவோம்.எங்கேயும் எப்போதும் இலங்கையின் மக்கள் உண்மையாக நடாத்தப்படுவர். பக்க சார்பற்றும் வயது வாரியாக,இயலாமை காரணமாக,பால் வேறுபாடு(ஆண்/பெண்),இனம்,சமயம்,மொழி,நம்பிக்கை அல்லது பாலியல் நோக்குநிலை காரணமாக பாகுபடுத்தப்பட மாட்டார்கள்.


●அரசியல் சார்நத அல்லது அதிகாரியின் அதிகப்படியான பக்கசார்பற்ற பிரஜையொருவர் தமது உரிமையான தீர்மாணத்தை முன்வைக்கக்கூடிய கருத்து சுதந்திரமுள்ள சமூகமொன்றை நிர்மாணித்தல்.

● இனம்,ஜாதி,சமயம்,வேலை அல்லது பதவி,வயது,பொருளாதார நிலை, பாலியல் அடையாளம் மற்றும் ஈர்ப்பு போன்ற தனிப்பட்ட விஷயங்களில் பிறக்கும் குழந்தை அல்லது வளர்க்கப்பட்ட குழந்தை அல்லது முதியவர்களை அலட்சியப்படுத்தம் சமூகம் அல்லாததாய் உருவாக்கல்.

● கட்சி மற்றும் கட்சி நடவடிக்கைகளுக்கு வெளியே உள்ள அனைத்து கடமைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட, ஒன்றோடொன்று சார்ந்த கொள்கையின் கட்டமைப்பில் செயல்படும் நாடொன்றை கட்டியெழுப்புதல்.

● அனைத்து குடிமக்களுக்கும், அனைத்து மனிதர்களுக்கும், நியாயமான, நல்லொழுக்கங்கள் மற்றும் மனப்பான்மைகளுக்கு நேர்மையாகவும் சமமானதாகவும் இருக்கும் ஒரு அரசை பொறுப்புணர்வுள்ளதாக அமைத்தல்.

● அந்த குணங்களை பாதுகாக்கும் ஆர்வத்தில் ஒரு அரசியல் கலாச்சாரம் மற்றும் பொதுச் சேவையை உருவாக்குதல்.

Udara Sri Lanka value system

"උදාර ශ්‍රී ලංකා" හර පද්ධතිය

​​ 

 • සියළුම පුරවැසියන් පර්මුඛ සමස්ත මානව වර්ගයාගේ උපරිම යහපත වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම​

 • முழு மனிதகுலத்தின் நலன்களுக்காக அனைத்து குடிமக்களும் ஈடுபட வேண்டும்.

 • We work for the best interest of all citizens and all mankind

 • ශ්‍රී ලංකාවේ භෞමික අඛණ්ඩතාවය හා ඒකීය භාවය කොන්දීසි විරහිතව පිළිගැනීම හා ඊට ගරු කිරීම​

 • இலங்கையின் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கும் ஒற்றுமைக்கு அங்கீகாரம் மற்றும் மரியாதை

 • We accept and respect the sovereignty of the land, unconditionally 

 • විවිධත්වය තුළ ඒකීය බව අගය කිරීම

 • ஒற்றுமையை நாம் மதிக்கிறோம்.

 • We value unity in diversity

 • සෑමවිටම නීතිගරුක වීම

 • எல்லா நேரங்களிழும் நாம் நீதியை கடைப்பிடிக்கின்றோம்.

 • We respect the law at every time

 • සියළු කටයුතු වලදී යුක්තිසහගත වීම

 • எங்கள் செயல்கள் எல்லாம் நியாயமானவை v

 • All our actions will be just and fair

 • තිරසාර බව අගය කිරීම

 • நாங்கள் நிலைத்தன்மையை மதிக்கிறோம் b

 • We value sustainability

 • පරිසර හිතකාමී බව

 • இயற்கையான நட்புடன் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம்

 • We work nature-friendly

 • පාරදෘෂ්‍ය බව​

 • நாங்கள் வெளிப்படைத்தன்மை மதிக்கிறோம்

 • We value transparency

 • ලැදියාවන්ගේ ඝට්ටනයකින් තොරව කටයුතු කිරීම

 • பகை மோதல் இல்லாமல் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம்

 • We work without the conflict of interest